Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Upozornenie

Vstupom na tieto webové stránky, ich prehliadaním alebo používaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webových stránok prevádzkovateľa: Mäso Melek, s.r.o. so sídlom: Melek 231, 952 01, Melek. IČO: 47570822, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38040/N(ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „prevádzkovateľ webových stránok“) a zároveň sa zaväzujete ich v plnom rozsahu rešpektovať a dodržiavať. Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo tieto podmienky alebo informácie uvedené na webovej stránke kedykoľvek upraviť alebo zmeniť. Pokiaľ s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte prosím tieto webové stránky.

Používanie stránok

Prevádzkovateľ webových stránok umožňuje prezeranie a preberanie materiálov z týchto webových stránok iba na osobné a nekomerčné používanie, pod podmienkou neporušovania autorských a iných práv duševného vlastníctva prevádzkovateľa a/alebo osôb s ním personálne prepojených a/alebo osôb, ktoré sú prevádzkovateľom ovládané.

Publikovanie informácií a materiálov na týchto webových stránkach neznamená, že sa týmto poskytujú práva na ich používanie v zmysle predpisov na ochranu autorského alebo iného práva duševného vlastníctva. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa webových stránok nie je povolené z nich kopírovať, zverejňovať, napodobovať alebo rozširovať texty, logá, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani ako celok, ani ich časti. Neoprávnené používanie informácií a materiálov z týchto webových stránok v akejkoľvek forme je považované za porušenie príslušných právnych predpisov o autorskom práve a iných právnych predpisov na ochranu práv duševného vlastníctva, s právom uplatnenia si nárokov na dosiahnutie odškodnenia.

Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok použitia informácií a materiálov, publikovaných na týchto webových stránkach je potrebné vopred konzultovať s ich prevádzkovateľom.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na týchto webových stránkach sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť, najmä o ponuke produktov prevádzkovateľa webových stránok, ako aj ďalších aktivitách a službách poskytovaných prevádzkovateľom, prípadne osobami, ktoré sú s prevádzkovateľom personálne prepojené a/alebo osobami, ktoré sú prevádzkovateľom ovládané. Tieto informácie a materiály majú len informatívny a nezáväzný charakter a prevádzkovateľ webových stránok nezodpovedá za vznik škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe nezáväzným použitím týchto informácií.

Príspevky používateľov

Žiadne materiály, informácie ani ďalšie formy komunikácie užívateľov webových stránok prevádzkovateľa, ktoré budú uverejnené na týchto webových stránkach, sa nebudú považovať za dôverné ani podliehať ochrane obchodného tajomstva podľa príslušných ustanovením Obchodného zákonníka. Prevádzkovateľ webových stránok nepreberá ohľadom týchto materiálov, informácií a komunikácie zodpovednosť za ich použitie.

Zakazuje sa uverejňovať alebo prenášať na webové stránky akýmkoľvek spôsobom akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

Prepojenie s webovými stránkami iných spoločností

Prevádzkovateľ webových stránok umožňuje vytvárať prepojenia na webové stránky iných prevádzkovateľov, ale iba na základe predchádzajúcej písomnej dohody s prevádzkovateľom a v súlade s nasledujúcimi pravidlami a v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Záujemcovia o prepojenie s touto webovou stránkou sú povinní dodržiavať nasledovné pravidlá:

Akákoľvek webová stránka, ktorá je prepojená s webovými stránkami prevádzkovateľa:

  1. nesmie uvádzať ani naznačovať, že prevádzkovateľ webových stránok schvaľuje činnosti vykonávané príslušným subjektom alebo jeho produkty,
  2. nesmie zverejňovať alebo rozširovať nepravdivé informácie o produktoch, aktivitách a službách prevádzkovateľa webových stránok,
  3. nesmie používať logo prevádzkovateľa webových stránok skupiny bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa,
  4. nesmie ponúkať obsah, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo hanobiaci ľudí na základe rasy, pohlavia, náboženstva, sexuálnej orientácie alebo veku.
Obchodné informácie

Záväzky a povinnosti prevádzkovateľa webových stránok v súvislosti s poskytovanými produktmi, službami a činnosťami sa riadia výlučne zmluvnými vzťahmi, na základe ktorých sa poskytujú a pokiaľ na ne zmluva odkazuje, aj  všeobecnými obchodnými podmienkami a cenami publikovanými na týchto webových stránkach.

V Nitre dňa 3.1.2024